รถรับจ้างขนของและแนวโน้มของธุรกิจ รับจ้างขนส่งสินค้า

รถรับจ้างขนของและแนวโน้มของธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้ารถรับจ้างกรุงเทพในระยะเวลาถัดจากนี้ไปคาดว่าธุรกิจการ ขนส่งสินค้า ทางถนนจะมีแนวโน้มที่ไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยปัจจัยเสี่ยงทางด้านการค้าระหว่างประเทศจาก เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว

การบริโภค และการลงทุนที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อีกทั้งการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากการขยายตัวของจำนวนผู้ประกอบการ แต่ด้วยกระแสการลงทุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเติบโตของการค้าชายแดนและผ่านแดน ที่ยังคงเป็นแรงหนุนหลักให้ธุรกิจ ขยายตัวไปได้ ประกอบกับความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ การเบิกจ่าย งบประมาณของภาครัฐ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงราคาเชื้อเพลิงที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจยังเติบโตได้

รถรับจ้างขนของ ของไทย เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆถือ ว่าเป็นธุรกิจมีศักยภาพสูงเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้าน ภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค การมีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังประเทศคู่ค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม และจีนตอนใต้ รวมถึงการขยายคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า ไปในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้า

โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้า ทางถนนซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศ ทั้งหมดสามารถเติบโตได้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคขนส่งสินค้าทาง ถนนในช่วงครึ่งปี แรกมีมูลค่า 4 หมื่นล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ2ปีก่อน แต่ชะลอลงจากปีก่อน ผลจากการบริโภคของภาคเอกชน และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แต่ก็ยังพอเติบโตได้จากการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางถนนอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของเส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาค และจุดผ่านแดนต่างๆ รวมถึงต้นทุนขนส่งสินค้าที่ปรับลดลง

สถานการณ์ความต้องการขนส่งสินค้า

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างมาก จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งปัญหาของภาคการส่งออก การบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ธุรกิจยังมีแรงบวกเล็กน้อยจาก การค้าชายแดน ในหลายเดือนที่ผ่านมาที่โดยรวมแล้วยังเติบโตได้ที่ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สถานการณ์ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

จากการเติบโตของการค้าชายแดนกับผ่านแดน รวมถึงโอกาสจาก การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้กลายเป็นแรงดึงดูดให้มีผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้า ทางถนนเข้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจการที่มีขนาดเล็ก จำนวนรถ เฉลี่ยต่อรายไม่มาก และใช้รถที่มีลักษณะขนส่งสินค้าได้หลากหลายอย่าง รถกระบะบรรทุก รถกึ่งพ่วง และรถลากจูง ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจมีการแข่งขันที่ยิ่งทวีความเข้มข้น ผลจาก รายได้ที่ลดลงตามความต้องการขนส่งซึ่งรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนจากดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในไตรมาส 3 ที่ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังอาศัยแรงหนุน ได้จากราคาน้ำมันที่ลดลงต่ำ กว่าค่าบริการซึ่งช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

แนวโน้มธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในระยะปีถัดไป คาดว่าจะ ทยอยปรับตัวดีขึ้น โดยมีแรงหนุนสำคัญมาจากการเติบโตภาคการค้า ทั้งการค้าชายแดน และการค้าการลงทุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ อาทิการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม รวมถึงต้นทุนน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ยกเว้นผู้ประกอบการที่ใช้ NGV และ LPG เริ่มมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากการแข่งขันที่เข้มข้น ขึ้นตามจำนวนผู้ประกอบการ โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีนิติบุคคลรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7ต่อปี โดยในปีที่แล้วมีทั้งสิ้น 2,500 บริษัท ประกอบกับบริษัทข้ามชาติที่เล็งเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนหลังการเปิดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ จีน ญี่ปุ่น และยุโรป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจาก ข้อจำกัดด้านกฎหมายระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร และกฎเกณฑ์การขนส่งของแต่ละประเทศที่ผู้ประกอบการต้องคอยติดตามและวางแผนงานในการปรับปรุงธุรกิจต่อไป